Προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Φαρμακευτικής

To Πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης πλήρους απασχόλησης: 

Μία (1) θέση Παρασκευαστή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία» ή «Φαρμακευτική Ανάλυση» για τα εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής.  

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στα πιο πάνω γνωστικά αντικείμενα
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, σε σχετική θέση θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Μια (1) θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία των εργαστηρίων των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Φαρμακευτικής και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κλινικής Φαρμακευτικής:

 • Φαρμακευτική Ανοσολογία και Ανοσοχημεία
 • Προσδιορισμοί Φαρμάκων και Μεταβολιτών τους σε Βιολογικά Υγρά-Στοιχεία Κλινικής Χημείας
 • Φαρμακευτική Χημεία Ι και ΙΙ
 • Φαρμακευτική Ανάλυση Ι και ΙΙ
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι και ΙΙ
 • Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών και Βιομηχανική Φαρμακευτική
 • Φαρμακογνωσία
 • Βιοφαρμακευτική & Φαρμακοκινητική
 • Χημεία Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
 • Φυσική Φαρμακευτική
 • Ανόργανη και Βιοανόργανη Φαρμακευτική Χημεία

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό στα πιο πάνω γνωστικά αντικείμενα
 • Εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, στην Πανεπιστημιακή διδασκαλία αντιστοίχων  μαθημάτων
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τριών ετών, στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Σχετικό δημοσιευμένο επιστημονικό έργο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από (α) Καλυπτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και (β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα αναλάβουν καθήκοντα το χειμερινό εξάμηνο 2021.

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.